การพัฒนาขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากเส้นใยเซลลูโลสต้นกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อติวิชญ์ วิชิตตระกูลถาวร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการที่แบตเตอรี่ ซึ่งเป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่นิยมใช้ มีข้อจำกัดในเรื่องของอายุการใช้งาน และใช้เวลาในการชาร์จที่นาน ทำให้ผู้จัดทำโครงงานมีความสนใจในการนำเส้นใยเซลล์ลูโลสของต้นกล้วยน้ำว้า มาใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์วัสดุคาร์บอนรูพรุน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของวัสดุที่ใช้ทำขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุกักเก็บพลังงาน ทำให้ตัวเก็บประจุยิ่งยวดมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และสามารถชาร์จประจุได้อย่างรวดเร็ว โดยเป้าหมายของโครงงานเป็นการทดลองเพื่อให้ได้คาร์บอนรูพรุนจากเส้นใยเซลล์ลูโลสต้นกล้วยน้ำว้า เพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวด