การพัฒนาชุดทดสอบ COD ในน้ำเสียโดยตรวจวัดด้วยสมาร์ทโฟน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณกัณฐพันธ์ ประมาพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาชุดทดสอบ COD ในน้ำเสียโดยตรวจวัดด้วยสมาร์ทโฟน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดทดสอบค่าซีโอดีในน้ำเสียภาคสนามที่สามารถอ่านค่าด้วยสมาร์ทโฟนผ่าน Chat bot บนแอปพลิเคชัน LINE และทดสอบประสิทธิภาพของชุดทดสอบค่าซีโอดีที่ตรวจวัดด้วยสมาร์ทโฟนที่พัฒนาขึ้นโดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับวิธีวิเคราะห์ซีโอดีมาตรฐาน ชุดทดสอบค่าซีโอดีสามารถนำไปใช้กับในน้ำเสียภาคสนาม ได้แก่ แหล่งน้ำในชุมชน เขตเมือง และโรงงานอุตสาหกรรม สามารถอ่านค่าด้วยสมาร์ทโฟนผ่าน Chat bot บนแอปพลิเคชัน LINE สามารถทราบผลที่ถูกต้องในเวลาอันรวดเร็ว ใช้สารเคมีน้อยชนิดและใช้ในปริมาณที่น้อย เป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ราคาแพง สามารถตรวจวัดค่าซีโอดีได้ครอบคลุมในช่วงกว้าง คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตรและในการอ่านค่าด้วยสมาร์ทโฟนผ่าน Chat bot บนแอปพลิเคชัน LINE ใช้หลักการของการตรวจวัดค่าสี (Colorimetry) ให้ทำงานร่วมกับชุดทดสอบที่ทำปฏิกิริยาของสารเคมีที่มีอยู่ในน้ำกับสารเคมีที่ทำให้เกิดสี (Indicator) โดยใช้โทรศัพท์มือถือที่ทำงานบนแอปพลิเคชัน Line เป็นเครื่องมือในการอ่านค่าสีที่เกิดขึ้นแทนการใช้สายตาของผู้ทดสอบเพื่อนำมาเชื่อมโยงกับปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีทำให้มีความแม่นยำในการอ่านค่าสูงและได้ชุดทดสอบค่าซีโอดีที่มีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาด