การประพันธ์ดนตรีโดยใช้จำนวนคณิตศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตภาส ชัยชนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรศรี อมรวัชรพงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีบทเพลงที่ไพเราะอยู่มากมาย โดยการแต่งเพลงของนักประพันธ์เพลงมากมายจำเป็นต้องใช้จินตนาการและความรู้สึกในการแต่งเพลงนั้นๆ ซึ่งหากนำบทเพลงเหล่านั้นมาตรวจสอบส่วนประกอบของ บทประพันธ์เพลง พบว่ามีความสอดคล้องกับลำดับทางคณิตศาสตร์ ถ้าคิดในทางกลับกัน เราสามารถสร้างบทเพลงที่ไพเราะโดยใช้วิธีการสร้างลำดับทางคณิตศาสตร์ได้