โต๊ะทำงานอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรพัฒน์ รูปกลม, รณกร ยอดสุวรรณ, ปฐมพงษ์ ฝั้นแปง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิวัฒน์ ดาบุก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์