การศึกษาส่วนประกอบของธูปฤาษีเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเเก๊สมีเทนใช้ในการหุงต้มในครัวเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญชนก มั่นคง, ณัฐณิชา ใคร่ครวญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รณภณ เนตรสว่างวิชา, พิมพ์รดา เพิ่มพูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์