การศึกษาการอิมัลชันสารสกัดจากใบย่านางเพื่อยับยั้งเชื้อ Propionibacterium acnes ที่ก่อให้เกิดสิว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิติมา บุญมี, พินิดา สุริยะพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะมาศ เจริญชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาในเรื่องความงามของคนส่วนใหญ่มักจะมีความกังวลเกี่ยวกับการเกิดสิว ซึ่งก็มีหลายสาเหตุด้วยกันทั้งพันธุกรรม ฮอร์โมน หรืออื่นๆ และอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสิวก็คือ เชื้อแบคทีเรีย p.acnes ซึ่งทางคณะผู้จัดทำก็มีการนำใบย่านางมาใช้ในการทดลอง เนื่องจากเห็นว่าใบย่านางมีสารกลุ่มโพลิฟีนอลซึ่งมีรายงานพบว่าสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ นอกจากนี้ก็ยังมีนาโนเทคโนโลยีที่จะช่วยขนส่งสารซึมเข้าสู่ผิวหนัง คือ อิมัลชัน โดยโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อศึกษาคุณสมบัติบางประการของสารสกัดจากใบย่านาง 2.เพื่อศึกษาการเตรียมอิมัลชั่นสารสกัดจากใบย่านางอย่างง่าย 3.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการกระจายตัวเข้าสู่ผิวหนังของอิมัลชัน