การศึกษาการสังเคราะห์และคุณสมบัติบางประการของสารคีแตมเพื่อประยุกต์ใช้เป็นสารเคลือบไหมเย็บแผลทางการแพทย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรกานต์ พรพินิจเจริญ, สรยุทธ จันเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะมาศ เจริญชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการสังเคราะห์และคุณสมบัติบางประการของสารคีแตมเพื่อประยุกต์ใช้เป็นสารเคลือบไหมเย็บแผลทางการแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลของเจลโลสต่อการเกิดสารประกอบคีแตม และคุณสมบัติบางประการของสารประกอบคีแตม 2) ศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเคลือบสารประกอบคีแตมลงบนไหม และ 3) ศึกษาคุณสมบัติของไหมที่เคลือบด้วยสารประกอบคีแตม โดยทำการเตรียมสารละลายไคโตซาน และเจลโลส ในอัตราส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 1 : 1 , 1 : 2 , 1 : 3 , 1 : 4 และ 1 : 5 แล้วทำการปรับ pH ให้มีค่าเท่ากับ 7 หลังจากนั้นวิเคราะห์การเกิดสารประกอบคีแตมโดยการตรวจหาหมู่ฟังก์ชันด้วยเครื่อง FTIR และศึกษาคุณสมบัติบางประการของสารประกอบคีแตม ผลการศึกษาพบว่า การเกิดปฏิกิริยาของเจลโลสและไคโตซานทำให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อนของคีแตม โดยปริมาณเจลโลสที่แตกต่างกันจะทำให้ได้สารคีแตมที่มีลักษณะสีเป็นสีเหลืองอ่อนเหมือนกัน แต่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus แตกต่างกัน โดยสารประกอบคีแตมที่มีอัตราส่วนของไคโตซานต่อเจลโลสเท่ากับ 1 : 2 สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S.aureus ได้ดีที่สุด เมื่อทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเคลือบสารประกอบคีแตมลงบนไหม พบว่าระยะเวลาและปริมาตรที่ใช้ในการเคลือบสารคีแตมลงบนไหมมีผลต่อลักษณะของเส้นไหม โดยถ้าใช้ระยะเวลามากขึ้นจะทำให้พื้นผิวของไหมมีความขรุขระ และเมื่อทำการเคลือบด้วยระยะเวลา 3 นาที โดยใช้ปริมาตรสารคีแตมเท่ากับ 50 มิลลิลิตร จะทำให้เส้นไหมมีลักษณะพื้นผิวเรียบใกล้เคียงเส้นไหมที่ไม่ได้เคลือบ โดยไหมดังกล่าวมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ค่าการทนแรงดึงมากกว่าไหมที่ไม่ได้เคลือบ และความสามารถยับยั้งแบคทีเรีย S.aureus ได้มากกว่าไหมไม่ได้เคลือบสารประกอบคีแตมและไหมเย็บแผลทางการแพทย์