ผลิตภัณฑ์ลดแบคทีเรียในช่องปาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐ์ปพัท พยัคฆเรือง, ธนภัทร แขดวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยมาศ ศรีสมพันธ์, พัฒนพันธ์ สิงห์สวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกศน.แขวงวังบูรพาภิรมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการนําสารฟลูออไรด์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการลดปริมาณแบคทีเรีย มาสร้างผลิตภัณฑ์เจลลี่และ หมากฝรั่ง ที่สามารถลดปริมาณแบคทีเรียในช่องปากได้ จากการทดลองพบว่าผลิตภัณฑ์เจลลี่มี ประสิทธิภาพในการลดแบคทีเรียในช่องปากอยู่ที่ 46.89 เปอร์เซ็นต์ และมีคะแนนความพึงพอใจในรสชาติ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.2 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจระดับมาก ในส่วนของผลิตภัณฑ์หมากฝรั่งมี ประสิทธิภาพนการลดแบคทีเรียในช่องปากอยู่ที่ 56.59 เปอร์เซ็นต์ และมีคะแนนความพึงพอใจในรสชาติ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.8 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจระดับมาก ทําให้เห็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สําหรับสุขภาพช่องปาก และแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะนําผลิตภัณฑ์ลดปริมาณแบคทีเรียนี้ เผยแพร่สู้สังคมเด็กนักเรียนต่อไป