ม่านปรับแสงอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัทร อภิธรรมใบบุญ, กันต์กวี จิตรประทักษ์, จาฏุพจน์ ตวงสินทวีกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิเทศก์ ศรีเมือง, ปิยมาศ ศรีสมพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกศน.แขวงวังบูรพาภิรมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานประดิษฐ์ม่านที่สามารถปรับองศาของม่านให้แสงที่เข้ามาตรงกับความต้องการของผู้ใช้