อุปกรณ์รัดปากถุงแกงร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรดนัย อุปครุธ, พชรพล ยางธิสาร, ปวีณา โคตรโยธี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิดารัตน์ โคตรโยธี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์นี้มีจุดประสงค์เพื่ออุปกรณ์รัดปากถุงแกงร้อน โดยออกแบบให้มีท่อสำหรับยางรัดซึ่งปลายอีกข้างหนึ่งออกแบบให้มีที่สวมและยึดปากถุงแกงร้อนแล้วดึงยางลงมารัดปากถุงอย่างรวดเร็ว โดยออกแบบให้ท่อยางรัดที่แม่ค้ารัดสวมยางรัดมาจากบ้านได้หลายเส้นเรียงต่อกันตามความยาวท่อ และลดแรงเสียดทานในการดึงยางโดยการผ่าครึ่งท่อรัดยาง และสะดวกต่อการดึงยางลงมารัดปากถุง และออกแบบท่อรัดยางให้สามารถโยกขึ้นลงให้เหมาะกับความสูงของปากถุงแต่แบบโดยมีชุดขาตั้งที่สามารถถอดเปลี่ยนชุดรัดยางได้สะดวกและมีชุดวางถุงแกงร้อนที่สามารถรองรับถุงแต่ละขนาดและเลื่อนเข้าออกได้ตามต้องการ พร้อมฐานรองรับถุงที่สามารถเลื่อนเข้าออกได้ตามต้องการ ในการใช้งานจะสวมยางรัดไว้ที่ชุดรัดยาง ให้เรียงกันตามความยาวของท่อซึ่งสามารถสวมยางรัดได้หลายเส้น ก่อนใช้งานแม่ค้าเตรียมจำนวนยางรัดปากถุงบนชุดรัดยางหลายอันให้เพียงพอต่อการขายอาหารที่ต้องใส่ถุงแกงร้อนแต่ละครั้ง ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนได้

จากการทดสอบประสิทธิภาพพบว่าใช้เวลารัดปากถุงแกงร้อนด้วยมือใช้เวลาเฉลี่ย 15 วินาที /ถุง ส่วนการรัดด้วยอุปกรณ์รัดปากถุงกงร้อนใช้เวลาเฉลี่ย 6 วินาที ซึ่งใช้เวลาเฉลี่ยน้อยกว่าการรัดด้วยมือ 2.5 เท่า ลดการเกร็งนิ้วมือได้ 100% ทำให้ลดการปวดเมื่อยนิ้วมือ และลดการปวดเมื่อยแขนจากการยกถุงแกงร้อนได้ 100 % นอกจากนี้ยังสามารถรัดปากถุงแกงร้อนได้หลายขนาดตามต้องการ