เครื่องอัดปลาร้าก้อนเมนูอีสานสุดแซบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทรกานต์ ดวงประทีป, ทักษ์ดนัย หอยตะคุ, บุรัสกร ทักษิณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรณนิภา เชื้อสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องอัดปลาร้าก้อนเมนูอีสานสุดแซบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาวิธีการทำเครื่องอัดปลาร้าก้อนและประสิทธิภาพของเครื่องอัดปลาร้าก้อน 2) ศึกษาคุณภาพของปลาร้าอัดก้อนเมนูอีสานสุดแซบแต่ละสูตร 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญต่อเครื่องอัดปลาร้าก้อนที่ประดิษฐ์ขึ้น และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการทานปลาร้าอัดก้อนเมนูอีสานสุดแซบแต่ละสูตร การทดลองในครั้งนี้มีวิธีการทดลอง 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาวิธีการทำเครื่องอัดปลาร้าก้อนและประสิทธิภาพของเครื่องอัดปลาร้าก้อน 2) ศึกษาคุณภาพของปลาร้าอัดก้อนเมนูอีสานสุดแซบแต่ละสูตร 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญต่อเครื่องอัดปลาร้าก้อนที่ประดิษฐ์ขึ้น และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการทานปลาร้าอัดก้อนเมนูอีสานสุดแซบแต่ละสูตร พบว่า 1) ปลาร้าที่อัดก้อนที่ได้จากเครื่องอัดปลาร้าอัดก้อนที่ประดิษฐ์ทำขึ้นด้วยหลักการของพลังงานศักย์ยืดหยุ่น คานและโมเมนต์ มีคุณภาพสูงกว่าปลาร้าที่อัดก้อนที่อัดด้วยกระบอกฉีดยา 2) ปลาร้าอัดก้อนเมนูอีสานสุดแซบมีคุณภาพสูงสุด ได้แก่ ปลาร้าอัดก้อนสูตรแกงหน่อไม้ 3) ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อเครื่องอัดปลาร้าก้อนที่ประดิษฐ์ขึ้นในระดับมาก ปลาร้าอัดก้อนที่ทำจากเมนูอีสานสุดแซบ ที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดคือปลาร้าอัดก้อนรสแกงหน่อไม้