การวางแผนทางการเงินสําหรับการออมเงินโดยใช้กําหนดการเชิงเส้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่อชบา หุ้นเอี่ยม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรี สัมฤทธิ์นรพงศ์, ปรารถนา วิริยธรรมเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์