ซอฟแวร์ตรวจสอบและคาดเดาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกร ผาวิรุฬห์สิริ, ภูมิแผ่นดิน สหัสสพาศน์, สุทธิกานต์ กริชจนรัช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรหมพงศ์ ภควันต์วงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ใช้ machine learning ในการสร้างโปรแกรมทำนายค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศ