การศึกษาสรรพคุณและการสกัดน้ำมันจากพืชที่ช่วยลดอาการแสบร้อนของพริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิญาดา แผ้วไธสง, ณัฐวิภา สิงหนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิลาวัลย์ พรมชุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสรรพคุณในการบรรเทาอาการแสบร้อนของพืชที่เกิดจากพริก และทดลองสกัดผลิตภัณฑ์ในการบรรเทาอาการแสบร้อนจากพริก โดยพืชที่คณะผู้จัดทำนำมาคือ กระเทียม

ถั่วเหลือง และ มะพร้าว ทั้ง3ชนิดนี้โดยทุบพืชที่จะนำมาสกัดเป็นน้ำมันให้ละเอียด

และสกัดน้ำมันด้วยตัวทำละลายที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย คือ สารเฮกเซน และกรองเอาน้ำมันบริสุทธิ์ของพืช แล้วนำน้ำมันมา

ทดลองประสิทธิภาพในการลดอาการแสบร้อน นำมาเปรียบเทียบโดยนำน้ำมันที่ได้จากพืชมาหยดใส่กับสารแคปไซซินที่สกัดออกมาจากพริก แล้วนำไปทดลองหาปริมาณสารแคปไซซินที่เหลือ โดยน้ำมันจากพืชชนิดใดที่ทำให้สารแคปไซซินเหลือน้อยที่สุด แสดงว่าน้ำมันของพืชชนิดนั้นมีประสิทธิภาพในการละลายสารแคปไซซินได้ดี เหมาะแก่การนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์