อัตราการเจริญเติบโตและลักษณะโครงสร้างของไมซีเลียมจากเห็ดในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุคอมโพสิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยากร สุธีโรจน์ตระกูล, ภูริไกรลาส สงจินดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่อรัก วงศ์สวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากการใช้งานบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีส่วนประกอบมาจากพลาสติก อย่างโฟมกันกระแทกเป็นปริมาณมากซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้งานเพียงครั้งเดียว สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมถึงต้นทุนการผลิตพลาสติกสูงขึ้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาวัสดุจากไมซีเลียมจากเห็ดในประเทศไทยเพื่อทดแทนการใช้พลาสติก โดยการเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตและลักษณะของไมซีเลียม จากเห็ดในประทศไทย รวมถึงนำมาจัดทำเป็นวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ความทนต่อแรงกด แรงดึง และการนำความร้อน