ระบบทุ่นคาดการณ์การรุกของนำ้เค็มและนำ้หลากผ่านระบบศูนย์ควบคุมด้วยเทคโนโลยีอวกาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วศพล อุ่นเรือน, ปวริศร์ ชยาวิวัฒน์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวรรณา อัมพรดนัย, อดิเรก พิทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาการบริหารจัดการนำ้ที่สำคัญคือ การรุกของนำ้เค็ม (Salinity Intrusion) ซึ่งเกิดจากนำ้ทะเลหนุนในฤดูแล้งและ ปัญหานำ้หลากที่เกิดจากปริมาณนำ้ที่มากเกินกว่าปกติในฤดูฝนซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญต่อทั้งเกษตรกร ชุมชน และก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ แม้ว่าการรุกของน้ำเค็มและนำ้หลาก จะส่งผลต่อเกษตรกรและผู้ใช้นำ้โดยตรง แต่การแจ้งเตือนยังมีข้อจำกัด ด้านการติดตาม ช่วงเวลาในการแจ้งเตือน และการเตรียมตัวในการปิดประตูนำ้

จากปัญหาการรุกของน้ำเค็มและปัญหานำ้หลาก จึงจำเป็นต้องใช้ความสามารถในการส่งข้อมูลระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพของระบบสื่อสารดาวเทียม เพื่อพัฒนาเป็นระบบทุ่นคาดการณ์การรุกของนำ้เค็มและนำ้หลาก ผ่านระบบศูนย์ควบคุมภาคพื้นโดยใช้เทคโนโลยีอวกาศ ด้วยระบบสื่อสารไร้สายระยะไกลสามารถเชื่อมต่อโครงข่ายทุ่นเพื่อเก็บข้อมูลและส่งไปวิเคราะห์ผ่าน Machine Learning ซึ่งทุ่นคาดการณ์การรุกของนำ้เค็มและนำ้หลากประกอบไปด้วย 4 ระบบคือ 1. ระบบวัดค่าความเค็ม อัตราการเคลื่อนตัวของนำ้เค็ม และการเปลี่ยนแปลงระดับนำ้ 2. ระบบคาดการณ์การรุกของนำ้เค็มและนำ้หลากผ่านระบบศูนย์ควบคุมภาคพื้นโดยใช้เทคโนโลยีอวกาศ 3. ระบบวิเคราะห์ข้อมูล และแจ้งเตือนการรุกของนำ้เค็มและนำ้หลากโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม 4. ระบบการเชื่อมต่อระบบจัดการนำ้ของเกษตรกร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนเกษตรกรและชุมชน ทำให้สามารถจัดการบริหารระบบน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน