ผลของปาเปนต่อแบคทีเรียโดยใช้จานเพาะเชื้อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลพิสิฏฐ์ ฤทธิ์คำรพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวรรณา อัมพรดนัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทนำ

ปาเปน (papain) เป็นเอนไซม์โปรตีเอส (protease) ที่พบในยางของผลมะละกอ มีคุณสมบัติในการย่อยโปรตีน ปาเปนสามารถใช้ในการรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคกระเพาะอาหาร โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคข้ออักเสบ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอาง

แบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่พบได้ทั่วไปในสภาพแวดล้อมต่างๆ แบคทีเรียบางชนิดสามารถก่อให้เกิดโรคได้ เช่น แบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษและโรคติดเชื้อต่างๆ

การศึกษาเกี่ยวกับผลของปาเปนต่อแบคทีเรียนั้นมีความสำคัญ เนื่องจากปาเปนอาจถูกนำมาใช้เพื่อรักษาโรคที่เกิดจากแบคทีเรียได้

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้คือเพื่อศึกษาผลของปาเปนต่อแบคทีเรียโดยใช้จานเพาะเชื้อ

ผลลัพธ์ที่คาดจะได้รับ

ผลลัพธ์ที่คาดจะได้รับจากโครงงานนี้คือ

  1. ทราบถึงฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียของปาเปน

  2. ทราบถึงชนิดของแบคทีเรียที่ไวต่อปาเปน

  3. ทราบถึงปริมาณปาเปนที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

ผลลัพธ์จากโครงงานนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ปาเปนเพื่อรักษาโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย