ประสิทธิภาพของราเอนโดไฟท์จากกาฝากและพืชวงศ์บอนในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคแคงเกอร์ในมะนาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลรัตน์ การดี, อุทัยรัตน์ แก้วมีชัย, วรัญญา การดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรัสวดี มณี, จรินทร์ พูดงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งสง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในทุกวันนี้มะนาวทุกพื้นที่มีราคาสูง และมีประโยชน์มากมาย ทั้งใช้ในการปรุงอาหาร ใช้ทานเป็นน้ำผลไม้ แต่ในมะนาวนั้นได้มีเชื้อแบคทีเรียแคงเกอร์เป็นตัวที่ทำให้มะนาวนั้นเป็นโรค ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ที่ปลูกมะนาวและชาวเกษตรกร

โครงงานเรื่องนี้เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเอนโดไฟท์จากกาฝากและพืชวงศ์บอนในการยับยั้งโรคแคงเกอร์ในมะนาว จัดทำขึ้นเพื่อจะช่วยลดปริมาณและลดต้นทุนในการใช้สารเคมีในพืชอีกทั้งเป็นการรักษาสมดุลให้แก่ดินเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชต่อไป

ทั้งนี้ทางกลุ่มได้ทำการแยกเชื้อเอนโดไฟท์จากกาฝากและพืชวงศ์บอนเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญแคงเกอร์โรคในมะนาวได้ทดลองจนพบเชื้อแอนโดไฟท์ เพื่อที่จะนำมายับยั้งเชื้อแคงเกอร์ในมะนาว ซึ่งได้ผลอย่างดี