การผลิตอนุภาคซิลเวอร์นาโนโดยน้ำตาลโตนดประยุกต์ใช้สำหรับแผ่นปิดแผลสัตว์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนมน เล็บทอง, เจษฎา รุ่งรัศมีวิริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรกนก อุบลชลเขต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อผิวหนังของสัตว์เกิดบาดแผลขึ้น แบคทีเรียที่แพร่กระจายในอากาศสามารถเข้าสู่ร่างกายของสัตว์ทางบาดแผลได้ ซึ่งทำให้เกิดการติดเชื้อ และภาวะการอักเสบของแผลได้ โดยยาที่ใช้สำหรับการรักษาเพื่อกำจัดแบคทีเรีย คือ ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) แต่กลับมีข้อเสีย คือก่อให้เกิดการดื้อยาได้ ทำให้การรักษายากขึ้นกว่าปกติ จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้คือการสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนโดยการใช้น้ำตาลโตนดเป็นสารรีดิวซิงเอเจนต์ โดยสังเกตลักษณะ และขนาดผิวหน้าของอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่เกิดจากการใช้น้ำตาลโตนดเป็นสารรีดิวซิงเอเจนต์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) และเคลือบลงบนแผ่นปิดแผลด้วยวิธีการ soaking นำไปสังเกตลักษณะการกระจายตัวของอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่เคลือบบนแผ่นปิดแผลด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) จากนั้นนำไปวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเครื่อง Energy Dispersive X-ray Spectrometer (EDX / EDS) และศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ของแผ่นปิดแผลเคลือบอนุภาคซิลเวอร์นาโน