การผลิตแผ่นกรองผลิตภัณฑ์กรองอากาศจากเส้นผม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรภัทร เฟอซิเย, พีรพงศ์ ภักดีพิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนิตา ก้งซุ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันฝุ่นละอองเป็นมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาหลักในกรุงเทพมหานครและชุมชนขนาดใหญ่ ฝุ่นละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศรอบๆ ตัวเรา มีขนาดตั้งแต่ 0.002 ไมครอน ซึ่งเป็นกลุ่มของโมเลกุล (มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ต้องใช้จุลทรรศน์แบบอิเลคตรอน) ไปจนถึงขนาดใหญ่กว่า 500 ไมครอน ซึ่งเป็นฝุ่นทรายขนาดใหญ่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (ฝุ่นที่มองเห็นด้วยตาเปล่ามีขนาดตั้งแต่ 50 ไมครอนขึ้นไป) ฝุ่นละอองเป็นสารที่มีความหลากหลายทางด้านกายภาพและองค์ประกอบ อาจมีสภาพเป็นของแข็งหรือของเหลว ฝุ่นละออง ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นาน มักจะเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10 ไมครอน) เนื่องจากมีความเร็วในการตกตัวต่ำ หากมีแรงกระทำจากภายนอกเข้ามีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การไหลเวียนของอากาศ กระแสลม เป็นต้น จะทำให้แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นานมากขึ้น ฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 100 ไมครอน) อาจแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้เพียง 2-3 นาที แต่ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.5 ไมครอน อาจแขวนอยู่ในอากาศได้นานเป็นปี(กรมควบคุมมลพิษ, 2547)

จากการศึกษาเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต พบว่าเส้นผมเป็นส่วนของเซลล์รากผมที่ตายไปแล้ว แล้วงอกออกมาเรื่อยๆ ทำให้เรามองเห็นเป็นเส้นผม สั้น ยาว เป็นลักษณะแตกต่างกันออกไป โดยเส้นผมประกอบไปด้วย 3 ส่วน แต่ในที่นี้เราจะกล่าวถึงส่วนที่สำคัญที่สามารถดักจับมลพิษได้ คือ ผิวนอก คือส่วนที่อยู่ผิวด้านนอก จะมีลักษณะที่โปร่งแสง เหมือนเกล็ดปลาซ้อนเรียงกันอยู่ ทำหน้าที่เพื่อเป็นเกราะป้องกันเส้นผม ทำให้เส้นผมมีความแข็งแรง ป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกหรือมลภาวะซึมเข้าสู่เส้นผม เป็นตัวเก็บกักความชื้น ทำให้ผมมีความนุ่ม(เจ้าของร้าน, 2561) ซึ่งจากหลักการหรือหน้าที่ทั่วๆไปของผิวนอกของเส้นผมดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น สามารถดักจับมลภาวะได้ดี หรือค่อนข้างดี และเส้นผมของเรามีวงจรชีวิตอยู่ในช่วง 2-6 ปี ส่วนใหญ่แล้วผมจะยาว 1/2 นิ้ว ต่อเดือน ผมที่อยู่ในระยะพัก จะหยุดเจริญเติบโต และหลังจากนั้น 2-3 เดือนก็จะร่วงหลุดไป เมื่อเส้นผมหลุดร่วงไป ก็จะมีผมเส้นใหม่เจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ นี่คือวงจรชีวิตของผมปกติ(Hair, 2559) และเมื่อเส้นผมหลุดร่วงลงไปแล้วสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดเป็นขยะมูลฝอยทิ้งไว้เป็นร่องรอยอีกด้วย

เนื่องจากในปัจจุบันแนวโน้มค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐานมีค่าที่จะพุ่งสูงขึ้น บทความวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นในวิธีธรรมชาติ โดยใช้เส้นผมของบุคคลทั่วไปที่ไม่ผ่านการทำสีผม หรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้เส้นผมเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพและทางเคมีในการดักจับฝุ่นละอองจากท้องถนน ในงานวิจัยนี้คาดหวังว่าผลิตภัณฑ์กรองอากาศจากเส้นผมดังกล่าว จะสามารถเป็นผลิตภัณฑ์กรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ สามารถดักจับฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อลดค่าฝุ่นละอองหรือค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐานในหลายๆพื้นที่