การสร้างแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลของ กรด N-แอซีติลนิวรามินิก ใช้ร่วมกับเซนเซอร์เชิงไฟฟ้าเคมีประเภทกระดาษ เพื่อประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคปอดนิวโมโคนิโอสิส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรชา อากาศวิภาต, ชนกนันท์ ภูกาบิน, ปุญยวีร์ พิทยาวงศ์อานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภานันท์ สุจริต, ธีรพล เปียฉ่ำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคปอดนิวโมโคนิโอสิส (Pneumoconiosis) เป็นชื่อรวมของกลุ่มโรคที่เกิดจากการหายใจเอาฝุ่นละอองสารอนินทรีย์หรือฝุ่นแร่เข้าไปในปอด ในปัจจุบันมีการตรวจรักษาในระยะแรกอย่างการตรวจเอกซเรย์ทรวงอกซึ่งเป็นการตรวจที่ต้องใช้ประสบการณ์การทำงานของแพทย์ เนื่องจากต้องอาศัยการวินิจฉัยของแพทย์ร่วมด้วย ทำให้ผู้ป่วยอาจได้รับการวินิจฉัยที่ผิดพลาด และการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นวิธีการวินิจฉัยที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงและอาจมีอาการแทรกซ้อนจากการใช้สารทึบรังสีได้ จากการค้นคว้าทำให้ทีมผู้พัฒนาทราบว่า Neu5Ac ที่อยู่เป็นอิสระในซีรั่มสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับการวินิจฉัยโรคปอดนิวโมโคนิโอสิสได้ ในโครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์อนุภาคพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลของ Neu5Ac ด้วยเทคนิคการพิมพ์พื้นผิว ซึ่งจะได้พอลิเมอร์ออกมาในรูปแบบ SMIP (Surface molecularly Imprinted Polymer) จากนั้นนำ SMIP ไปใช้ร่วมกับเซนเซอร์เชิงไฟฟ้าเคมีประเภทกระดาษ แล้วจึงทดสอบประสิทธิภาพและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจับ โดยเทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มแนวทางในการวินิจฉัยโรคปอดนิวโมโคนิโอสิสประกอบกับตรวจวัดอาการอื่นๆ เพื่อให้การวินิจฉัยมีความแม่นยำมากขึ้นนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงที