เตาเผาชีวมวล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรธีรา ประทุมมา, นงนภัส เหนือศรี, สุวพิชญ์ ทบภักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาริยา แสนขอมดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาพลังงานในปัจจุบันทางโรงเรียนที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโครงการข้างต้นแล้วนั้น และเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรของโรงเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงได้ช่วยกันพิจารณาการดำเนินการแก้ไขหาทางออกของปัญหาดังกล่าว จนท้ายที่สุดได้มีมติตกลงร่วมกันทำโครงการเตาเผาชีวมวล รุ่น Eco hybrid เป็นโครงการประเภทกิจกรรมเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงาน เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ด้านอุปกรณ์การผลิตพลังงานความร้อนที่ใช้แก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังถือโอกาสสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน โดยเฉพาะระดับเยาวชนให้เกิดความเข้าใจเรื่องพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งสองฝ่ายสู่การเรียนรู้ร่วมกัน และขยายเครือข่ายพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานอื่นๆ ให้เกิดในสถานศึกษาและชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

อนึ่งในการพัฒนาและปรับปรุงเตาหุงต้มให้มีประสิทธิภาพที่ดี จะช่วยลดผลกระทบต่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมลงได้ เตาเผาชีวมวล รุ่น Eco hybrid นี้ จึงอุปกรณ์ใช้แทนเตาฟืนธรรมดาให้มีประสิทธิภาพสูงและสร้างมลพิษน้อยกว่าเตาหุงต้มที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งแบบทั่วไปที่ใช้อยู่ตามบ้านเรือน และยังได้ถ่านซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาไหม้ของถังปฏิกรณ์ในชั้นนอกเหมาะที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และขยายผลจนสามารถนำไปใช้ได้จริง และพัฒนาให้เป็นสินค้าในชุมชนให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นต่อไป