มินิแทรกเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรินทิพย์ พาบุ, ศรัญญา สมศรีดา, ณัชชา ตะทาดวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรศักดิ์ จันเสนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเกษตรกรทางภาคอีสานนิยม ปลูกมันสำปะหลังเพราะเป็นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมต่อสภาพอากาศในภาคอีสาน ซึ่งปัญหาที่พบคือวัชพืช ที่มักสร้างความเสียหายให้กับมัน สำปะหลังคอยแย่งน้ำ แย่งอาหาร ทำให้พืชไม่เจริญเติบโตและทำให้ได้ผลผลิตน้อยลง ซึ่งการกำจัดวัชพืชก็มีหลากหลายวิธี ส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมี แต่การใช้สารเคมีทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การใช้แรงงานทำให้เพิ่มต้นทุนในทำการเกษตรและทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อจากการทำงาน

คณะผู้จัดทำจึงได้คิดที่จะประดิษฐ์มินิแทรกเตอร์ เพื่อกำจัดวัชพืชในไร่มันสำปะหลัง ช่วยในการ

ทุ่นแรง ช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากการทำงาน เคลื่อนย้ายสะดวก และไม่ส่งผลเสียต่อต่อสุขภาพ