การสังเคราะห์ฟิล์มชีวภาพจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสโดยชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์มาดา นาคเสนา, แพรทอง เภสัชเวชการ, นภัสสร วิพลชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิกร จรจะนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสังเคราะห์เเผ่นฟิล์มชีวภาพจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสโดยใช้ชานอ้อย(Synthesis of Carboxymethyl Cellulose film from bagasse) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาปริมาณเซลลูโลสที่เหมาะสมในการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเพื่อนำไปสังเคราะห์เเละเปรียบเทียบหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ฟิล์มชีวภาพที่สังเคราะห์จากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส เเละใช้เเทนแผ่นพาราฟิล์มที่ทำมาจากพลาสติกพาราฟิน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่า จากแหล่งอ้างอิงเคมีภัณฑ์กล่าวไว้ว่า พาราฟินมีคุณสมบัติไม่มีกลิ่น ไม่มีสี เป็นของแข็งคล้ายขี้ผึ้ง มีจุดหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 47°C - 64°C ความหนาแน่นละลายประมาณ 0.9 g /cm3 ไม่ละลายในน้ำ แต่ละลายในอีเทอร์เบนซีนและเอสเทอร์บางชนิด จากผลการทดลองพบว่าแผ่นฟิล์มชีวภาพที่สังเคราะห์ได้ในอัตราส่วนปริมาณเซลลูโลสที่เหมาะสมต่อการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสคือ 15 กรัมเเละอัตราส่วนที่เหมาะสมในการสังเคราะห์เเผ่นพิล์มคือ คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส : กลีเซอรอล : เเคลเซียมคาร์บอเนต เป็น 1 :1 : 1 มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับแผ่นพาราฟิล์มในอุตสาหกรรม แต่สามารถสังเคราะห์ได้ง่ายและไม่ใช้พลาสติกในการสังเคราะห์