การยับยั้งโรคแอนแทรคโนสด้วยสารสกัดแทนนินจากใบฝรั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันท์นภัส สุวรรณรัตน์, ฐิติรัตน์ อัชฌายะสุนทร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มลทิรา จีนามูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจาก “พริก” ถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งและ จากสถิติแล้วคนไทยจะบริโภคพริกประมาณ 1 กิโลกรัม ต่อคน ต่อปี คิดเป็นมูลค่าโดยรวมทั้งประเทศกว่า 30,000 ล้านบาทและมีการปลูกเพื่อส่งออกคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท ต่อปี แต่พริกเป็นพืชที่ไม่สามารถทนต่อโรคพืชหลายชนิดได้ โดยโรคที่เป็นปัญหามากที่สุดในการผลิตพริกของเกษตรกร คือโรคแอนแทรคโนส โดยมีสาเหตุเกิดจากเชื้อรากลุ่ม Colletotrichum spp. ซึ่งสามารถเข้าทำลายต้นพริกได้ทุกระยะทั้ง ต้น ใบ ดอก และผลพริก โดยเฉพาะอาการเป็นโรคที่ผล จะทำให้สูญเสียผลผลิตมาก เกษตรกรผู้ปลูกพริกจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับอาการบนผลพริกที่เรียกว่า “โรคกุ้งแห้ง” เพราะทำให้เกษตรกรต้องเสียรายได้จากการขายผลผลิตในทุกที่และทุกฤดูการผลิตจากโรคกุ้งแห้ง และยังเป็นปัญหาที่เกษตรกร ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากในใบฝรั่งมีสารแทนนินซึ่งเป็นสารที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อราได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจและประสงค์ที่จะจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรากลุ่ม Colletotrichum spp.ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคกุ้งแห้งในพริกด้วยสารแทนนินจากใบฝรั่งเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่ โดยทางคณะผู้จัดทำสกัดสารแทนนินที่ใช้ด้วยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ทำการเลี้ยงเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคแอนแทรคโนส แล้วนำเชื้อที่เลี้ยงไว้มาทดสอบการยับยั้งด้วยสารแทนนินที่สกัดได้

และเมื่อทำการทดลองแล้วจึงพบวว่าสารสกัดแทนนินจากใบฝรั่งมีความสามารถยับยั้งเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคแอนแทรคโนสได้อย่างมีประสิทธิภาพ