การทำโมเลกุลลาร์ด็อกกิ้งเพื่อการพัฒนายารักษาโรคมะเร็งเต้านม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรชนก ศรีวัฒนา, ฉัตรดาว ลาภงามเพียร, สิริยากร พนาปวุฒิกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาพร วรรณธนวิจารณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน จากสถิติพบว่ามีผู้ป่วยผู้หญิงที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมเป็นอันดับหนึ่งของโรคมะเร็งและมีอัตราเป็นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นโรคที่รักษาได้ยาก เนื่องจากมีการลุกลามของโรค ซึ่้งการรักษามีหลายวิธีอาทิเช่น การทำเคมีบำบัด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเซลล์อื่นๆทำให้เซลล์ที่ดีตายไปด้วย การผ่าตัด หากนำเซลล์มะเร็งออกไม่หมดก็ยังคงมีโอกาสที่ทำให้เซลล์มะเร็งจะสามารถเติบโตและลุกลามได้อีก รังสีรักษาเป็นการใช้รังสีฆ่าเซลล์มะเร็งซึ่งก็ทำให้เซลล์ปกติถูกทำลายได้เช่นกัน การรักษาแบบตรงเป้า อาทิ ใช้ยาในการเป็นตัวยับยั้งโปรตีนที่ทำให้การการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติของเซลล์มะเร็ง เป็นการรักษาที่จะส่งผลกระทบต่อเซลล์ข้างเคียงน้อยที่สุด แต่การรักษาแบบตรงเป็นด้วยยาในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอซึ่งทำให้เกิดผลกระทบข้างเคียงต่างๆ

โครงงาน molecular docking for improving breast cancer medicine จึงพัฒนาเพื่อหายาในการยับยั้ง การที่ยับยั้งเป็นการลดปริมาณ estrogen ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีการแบ่งเซลล์มะเร้งเต้านมที่ลดลง โดยหายาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยใช้กระบวนการทางชีวสารสนเทศศาสตร์(bioinformatics) จากวิธี molecular docking การจับกันระหว่างฮอร์โมนเอสโตรเจนและตัวยา จะสามารถทำนายจำลองการจับกันของโมเลกุลโดยการคำนวณพลังงานพันธะและประสิทธิภาพการยับยั้งฮอร์โมนเอสโตรเจนได้

ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงเห็นว่าควรหายาหรือ inhibitor ที่จำเพาะเจาะจงมากกว่ายาที่ใช้ปัจจุบันซึ่งจะทำให้มีผลกระทบค้างเคียงน้อยกว่า และดีต่อสุขภาพจิตของผู้ป่วยอีกด้วย และการที่ใช้ inhibitor ที่จำเพาะเจาะจงมากจะทำให้สามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้เจาะจงมากขึ้น และการใช้เทคนิค molecular docking เป็นเทคนิคที่เหมาะสม สามารถกรองข้อมูลได้มากทั้งประหยัดเวลาและประหยัดงบประมาณ