การทำแผ่นไม้และกาบหมากให้โปร่งใส เพื่อใช้แทนกระจกเซลล์สุริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ติณณภัชน์ ศรีเพ็ง, รฐนนท์ มกรมณี, กานต์ชนก วัชรินทร์กาญจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรวุฒิ เทียนขาว, กิติศักดิ์ บุญขำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จะศึกษาการทำไม้บัลซ่าและกาบหมากให้โปร่งใสเพื่อใช้ทดแทนกระจกเซลล์สุริยะที่ไม่สามารถป้องกันเซลล์สุริยะเกิดการร้อนเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้เซลล์สุริยะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลงได้ โดยในการทดลองคณะผู้จัดทำได้นำแผ่นไม้บัลซ่าและกาบหมากมาผ่านกระบวนการสกัดลิกนิน (Delignification) เมื่อลิกนินหลุดออกจากโครงร่างเซลลูโลสทำให้ไม้มีสีขาว จากนั้นใส่โมโนเมอร์ลงไปในไม้ทำให้ไม้แล้วทำปฏิกิริยาให้เกิดโพลิเมอร์แทรกในโครงร่างเซลลูโลสทำให้มีสมบัติโปร่งใสได้ โดยโพลิเมอร์ที่ใช้คือ Epoxy หรือ Polyepoxides โดยหลังจากผ่านกระบวนการทั้งสองแล้ว นำไม้ที่โปร่งใสมาวัดค่าการส่องผ่าน และค่าการดูดซับแสงในช่วงความยาวคลื่นแสง UVA และ visible light ไม้บัลซ่าที่โปร่งใสนี้มีค่าการส่องผ่านและค่าการดูดกลืนแสง UVA ที่ความยาวคลื่น 361 นาโนเมตรเท่ากับ 0.076 และ 1.12 ตามลำดับ ส่วนกาบหมากมีค่าการส่องผ่านและค่าการดูดกลืนแสง UVA ที่ความยาวคลื่น 361 นาโนเมตรเท่ากับ 0.063 และ 1.20 ตามลำดับ เมื่อนำไม้ที่โปร่งใสมาติดตั้งบนกระจกเซลล์สุริยะชนิด silicon solar cell แล้วนำไปทดสอบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพบว่า บัลซ่าและกาบหมากมีประสิทธิภาพการสร้างกระแสไฟฟ้าจากแสง UVA ลดลงคิดเป็นร้อยละ 22.58 และ 16.13 เมื่อเทียบกับเซลล์สุริยะที่ใช้กระจกเป็นแผ่นปิด