การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทมเป้จากธัญพืชชนิดต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชาดา อนุภาพ, ถิรดา ก่อวิวัฒนานุกูล, สิรวิชญ์ สงวนพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพ แป้นดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยที่ละเลยการดูแลตนเอง จึงต้องมีการคิดค้นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนการที่ครบถ้วน รับประทานง่าย คณะผู้จัดทำจึงต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทมเป้ที่ทำมามาจากธัญพืชชนิดอื่นๆที่ให้คุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่ากับเทมเป้ที่ทำจากถั่วเหลืองทั้งยังศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเส้นใยเชื้อราในเทมเป้ คำนวณสัดส่วนของวัตถุดิบและกรรมวิธีที่เหมาะสม