แบบจำลองรั้วดักทรายด้วยการปักไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ชายหาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุจิรดา รุ่มรวย, พิชญุตม์ หุ่นงาม, จิตต์ทิพย์ พุฒจร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรเทพ ใจผ่อง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันพบปัญหาจากการสร้างกำแพงกันคลื่นรูปแบบโครงสร้างแข็งในลักษณะขั้นบันไดในประเทศไทย ที่ไม่สามารถลดพลังงานของคลื่นทะเลได้ โดยคลื่นทะเลได้กัดกร่อนทรายใต้กำแพงกันคลื่นออกไป ส่งผลกระทบให้พื้นที่ชายหาดหายไป คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการสร้างแบบจำลองรั้วดักทรายด้วยการปักไม้ เพื่อเพิ่มจำนวนทรายและพื้นที่ชายหาด ด้วยการศึกษารูปแบบการทำงาน และประสิทธิภาพของรั้วดักทรายด้วยการปักไม้ลักษณะต่างๆ และนำผลลัพธ์ที่ได้มาสร้างรูปแบบการปักไม้ที่มีประสิทธิภาพที่สุด