อุปกรณ์ตรวจจับและวิเคราะห์โรคทางเดินหายใจจากน้ำเสียงการไอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรประภา รื่นเกษม, ศิลาฤทธิ์ หนูแก้ว, ธนกร ชนมนัส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีรักษ์ ทูลพุทธา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุปกรณ์ตรวจจับและวิเคราะห์โรคทางเดินหายใจจากน้ำเสียงการไอ (Equipment for Detecting and Analysing Respiratory diseases includes a tone of Voice and coughing : EDARV) อุปกรณ์ตรวจจับและวิเคราะห์โรคทางเดินหายใจจากการน้ำเสียงการไอ โดยการเขียนภาษา Python ร่วมกับการวิเคราะห์ด้วย AI Algoritm LSTM ในการคัดแยกโรคทางเดินหายใจ การทำงานของอุปกรณ์ คือ การรับน้ำเสียงการไอจากผู้ใช้งานด้วยโมดูลไมโครโฟนจากบอร์ด Rasberry Pi จากนั้นนำไปวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อโรคของผู้ใช้งานเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่ได้จากวิธีการทางฟิสิกส์ของเสียง ในการหาปริมาณเสียงไอ โดยใช้ความดังและอัตราส่วนพลังงานเพื่อแสดงระดับและความแปรปรวนของสเปกตรัม ผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง แล้วจึงแสดงผลเป็นความเสี่ยงของโรคและข้อมูลของโรค