การพัฒนาอุปกรณ์พ่นไอหมอกไล่แมลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจษฎากร ทวนชีพ, กาญจนธัช ใจเกลี้ยง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันผู้คนจำนวนมากที่เลือกซื้อบริโภควัตถุดิบต่างๆรวมถึงพืชผักต่างๆเพราะมีปัจจัยต่างๆที่ทำให้ไม่สะดวกที่จะเพาะปลูกเพื่อใช้บริโภคเองซึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคสำคัญคือการที่มีศัตรูพืชจำนวนมากที่จะทำลายผลผลิตของเรา เเละการใช้ยาฆ่าเเมลงซึ่งเป็นสารเคมีอาจมีอันตรายได้เมื่อนำผลผลิตมาบริโภค จากสารเคมีตกค้าง ดังนั้นการใช้สิ่งที่มาจากธรรมชาติเพื่อไล่สิ่งที่ทำธรรมชาติสร้างขึ้น จะทำให้มีความปลอดภัยเมื่อนำมาบริโภคมากกว่าการใช้สารเคมี หนึ่งในสารชีวภาพที่มีฤทธิ์ ขับไล่ศัตรูพืชเหล่านี้คือ ดอกปาล์มเพศผู้ที่มีฤทธิ์ในการขับไล่เเมลง เเต่ไม่เปนที่นิยมในการใช้มากเพราะ คนสมัยก่อนใช้จุดเพื่อไล่เเมลงเเละศัตรูพืช เเต่เจอปัญหาการลุกลามของไฟทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายเเละผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง ทางคณะผู้จัดจึงได้นำดอกปาล์มมาอัดให้เป็นรูปร่างและคิดออกแบบเครื่องพ่นไอหมอกไล่แมลง โดยใช้หลักการใส่แรงดันอากาศเพื่อช่วยดันควันที่อยู่ในตัวเครื่องให้ควันออกมาได้เร็วขึ้น และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการหมุนเวียนอากาศภายในเครื่อง ซึ่งก็คือรูรับอากาศและช่องปล่อยควันแล้วนำไปทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องตรวจจับควัน Carbonmonoxide Detector Alarm