ผลิตภัณฑ์อุ่นเครื่องดื่มด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชาภัทร วิเศษ, จนิชญา สถิตอุตสาหกร, วิลาวัณย์ ดนเสมอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส, อรวรรณ รัมพณีนิล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงงาน ผลิตภัณฑ์อุ่นเครื่องดื่มด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์

วัตถุประสงค์ของโครงงาน เพื่อประหยัดเวลาในการอุ่นเครื่องดื่ม ประหยัดไฟและยังสามารถนำสารเคมีในชีวิตประจำวันมาใช้ประโยชน์ทางอ้อม และหลากหลายมากขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินงานคือ

เริ่มจากทำการทดลองหาปริมาณสารที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาของสาร เพื่อหาอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการอุ่นเครื่องดื่มและทำให้เครื่องดื่มอุ่นได้ แล้วจึงทำการทดลองหาวัสดุที่เหมาะสมที่สุดในการบรรจุสารเพื่อป้องกันไม่ให้สารรั่วไหลและทำให้ประสิทธิภาพของสารอยู่ได้นานที่สุด สุดท้ายจึงใช้งานจริงของผลิตภัณฑ์