ผลบวกกำลังใดๆของจำนวนเต็ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรเมศร์ สุพรรณกลาง, นันท์นพิน บุญเจริญพันธ์ทวี, ภัสสร เตียถาวรชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ รัมพณีนิล, ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คิดค้นสูตรผลบวกกำลังใดๆของจำนวนเต็ม โดยการพิสูจน์สูตรอนุกรมซิกม่าและหาความสัมพันธ์ของแต่ละสูตร เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ