อุปกรณ์เจาะและหยอดต้นอ่อนพืชในฟองน้ำสำหรับการปลูกพืชด้วยน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรภวิษย์ หมั่นฝึกพันธ์, ภาณุพงศ์ ห่านฟ้างาม, ณภัทร จันทร์ฟ้าเลื่อม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์