ศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของสารสกัดหยาบจากใบยูคาลิปตัสที่มีผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชเศรษฐกิจบางชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หทัยชนก ชามาตย์, ดวงกมล พจนา, ฌัชฌา สุริยเรืองศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของสารสกัดหยาบจากใบยูคาลิปตัสที่มีผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชบางชนิดและพืชเศรษฐกิจบางชนิด เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการควบคุมวัชพืชด้วยชีววิธี โดยมีการศึกษาผลทางอัลลีโลพาธีในยูคาลิปตัสต่อการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชเศรษฐกิจบางชนิด เปรียบเทียบผลทางอัลลีโลพาธีโดยวิธีการฉีดพ่นด้วยสารสกัดและการคลุกกับดินต่อการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชเศรษฐกิจบางชนิดและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลลีโลพาธีในส่วนต่างๆของยูคาลิปตัสในการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชเศรษฐกิจบางชนิด