การสำรวจความหลายหลายของชนิดของไลเคนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ต่อการเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นธวรรณ มูลทองลี, สุทธิกานต์ บริหาร, กุลสตรี ไกลถิ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวดี แสนทรงสิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของราที่พบในไลเคน ศึกษาความหลากหลาย และลักษณะสัณฐานของไลเคน ในพื้นที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และประเมินคุณภาพของอากาศเบื้องต้นในโรงเรียนโดยใช้ไลเคนเป็นดัชนีชี้วัด ทำการทดลองโดยนำ grid frame ขนาด 20 x 50 เซนติเมตร วางบนเปลือกไม้ แล้วเก็บตัวอย่างไลเคนโดยใช้มีดตัดส่วนที่ไลเคนยึดเกาะ จากนั้นจดบันทึกลักษณะต่างๆของไลเคนและจดบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมบริเวณที่พบไลเคน นำตัวอย่างไลเคนที่ได้มาผึ่งให้แห้ง แล้วนำไปจำแนกชนิดโดยใช้โครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายใน จากนั้นนำไปทดสอบจุดสี สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสี และทดสอบด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง สังเกตสีและการเคลื่อนที่ของสารไลเคนชนิดต่างๆบนแผ่นรงคเลขผิวบาง และนำข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์และจำแนกสายพันธุ์ไลเคนโดยใช้คู่มือการจัดจําแนกชนิดไลเคน