นวัตกรรมตะเกียบจากกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทราพร รูปช้าง, ปุณยนุช ช่วยโสภา, ณัฐตยา สีหานาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกานต์ บุญสุภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในชุมชนบ้านดอนทับช้างมีร้านอาหารมากกว่า 10 ร้าน ซึ่งในการสั่งอาหารแต่ละครั้งจะมีตะเกียบที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นห่อพลาสติกแถมมาด้วย เป็นตะเกียบที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยตะเกียบเหล่านี้ใช้ระยะเวลาในย่อยสลายอีกหลายสิบปี ทำให้ปริมาณขยะที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งในแต่ละวันมีจำนวนมาก และนิยมใช้วิธีการเผาในการกำจัดขยะตะเกียบ เป็นการเพิ่มมลพิษทางอากาศ และยังเป็นการทำลายทรัพยากรต้นไม้ คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นนวัตกรรมตะเกียบและบรรจุภัณฑ์ใส่ตะเกียบจากกล้วยน้ำว้า โดยมีกระบวนการขึ้นรูปอย่างง่าย ซึ่งตะเกียบสามารถรับประทานได้หรือปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติก็สามารถย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถทดแทนการใช้ตะเกียบในปัจจุบัน นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ห่อตะเกียบจากเปลือกกล้วยน้ำว้า ยังใช้แทนบรรจุภัณฑ์ห่อตะเกียบที่เป็นพลาสติกที่ย่อยสลายยากได้ อีกทั้งช่วยลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์ห่อตะเกียบจากร้านอาหารในชุมชน