การศึกษาประสิทธิภาพการสลายลิ่มเลือดหมูจากสารละลายเอนไซม์บรอมีเลนในสัปปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐศิรินทร์ เพ็ชรตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จริยา โชติคณากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สับปะรดเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีการปลูกอย่างกว้างขวางในบริเวณลำปาง มักเป็นผลไม้ที่มีผู้บริโภคเพื่อช่วยให้ร่างกายมีระบบขับถ่ายที่ดี จากการศึกษาพบว่าในสับปะรดนั้นมีสารบรอมีเลน ซึ่งมีคุณสมบัติใน

การสลายลิ่มเลือดที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายต่าง ๆ ได้ ผู้จัดทำจึงคิดค้นนำสับปะรดที่มีการปลูกอย่างแพร่หลายในพื้นที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น โดยใช้ส่วนของแกนสับปะรดที่ไม่นิยมบริโภคนำมาปั่นและผสมกับสารละลายแอมโมเนียมซัลเฟตจากนั้นนำไปปั่นเหวี่ยงจะได้สารละลายบรอมีเลนที่มีลักษณะเป็นตะกอน

สีเหลือง ซึ่งผู้จัดทำได้นำสารละลายเอนไซม์บรอมีเลนที่สกัดได้มาทดสอบกิจกรรมของเอนไซม์ด้วยการหาค่าการดูดกลืนแสงที่ 280 นาโนเมตรและเทียบกับค่ากราฟมาตรฐานไทโรซีน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเอนไซม์ก่อนนำมาแช่ลิ่มเลือดของหมูที่มีการชั่งน้ำหนักให้เท่ากับ 0.5 กรัม เป็นเวลา 30 นาที 60 นาที 90 นาทีและ 120 นาที ตามลำดับ และเปรียบเทียบกับน้ำหนักของลิ่มเลือดหมูที่แช่ในยาแอสไพริน ขนาด 81 มิลลิกรัม อีกด้วย

ซึ่งผลการทดลองดังกล่าวจะสามารถนำไปปรับใช้และทำการศึกษาประสิทธิภาพของสารละลายเอนไซม์

บรอมีเลนในรูปแบบของการทำเป็นยาที่ปลอดภัยในอนาคตได้