กระดาษห่อผลไม้จากขี้เถ้าแกลบเพื่อชะลอการเน่าเสียของชมพู่ทับทิมจันท์ (Eugenia javaniea lamk)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุญญาณัฐ ยงวานิชากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง, ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์