การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งอาการอักเสบโดย แผ่นไฮโดรเจลจากสารสกัดเปลือกเพกา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริยากร สิงห์สนั่น, อัยลดา ศรีสมบูรณ์, ธีรศักดิ์ จันวงษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา, โนรฮีดายะห์ กาโฮง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษากระบวนการขึ้นรูปแผ่นไฮโดรเจลและประสิทธิภาพในการยับยั้งอาการอักเสบโดยแผ่นไฮโดรเจลจากสารสกัดเปลือกต้นเพกา โดยจะแบ่งการทดลองออกเป็นสามตอน คือ การสกัดสารสกัดหยาบจากเปลือกต้นเพกา การขึ้นรูปแผ่นไฮโดรเจล การทดสอบประสิทธิภาพแผ่นไฮโดรเจล โดยขึ้นรูปแผ่นไฮโดรเจลจาก AMPS จากนั้นนำไปทดสอบกับแบคทีเรีย Evolutionists aureus และ Escherichia coli โดยการทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นไฮโดรเจลในห้องปฏิบัติการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ แล้วสังเกตบริเวณที่เกิดการยับยั้งโดยการวัดขนาดของวงใสซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่มีแบคทีเรียเจริญเติบโต (Clear Zone)