บรรจุภันฑ์เก็บรักษาข้าวเปลือกจากใบสักเคลือบด้วยน้ำหมักตะโกนายับยั้งเชื้อรา Fusarium sp. ในข้าวเปลือก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตรา พ่วงชัง, นศิตา นาคสนิท, พัณณิตา จริยภิวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑาลักษณ์ ขุนภักดี, ชนชนก เขียวมงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้าวเป็นอาหารหลักที่คนไทยนำมารับประทาน และนอกจากข้าวจะเป็นอาหารหลักของคนไทยแล้ว ข้าวยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ในแต่ละปีเราสามารถส่งออกข้าวได้เป็นจำนวนมาก แต่การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกไว้รับประทาน เก็บไว้เป็นพันธุ์ข้าวในฤดูทำนาถัดไป หรือการเก็บรักษาข้าวเพื่อการส่งออกนั้น มักประสบปัญหาการเกิดเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคในข้าว โดยจากรายงานการวิจัยเรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพของสมุนไพรและจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการกำจัดเชื้อที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าว ของรองศาสตราจารย์ ดร.นุชนารถ จงเลขา และคณะพบว่า เชื้อรา Fusarium sp. เป็นเชื้อราที่พบมากในข้าวพันธุ์สันป่าตอง ๑ ซึ่งเชื้อรา Fusarium sp. ที่ติดไปกับเมล็ดข้าว จะทำให้เมล็ดข้าวเกิดความเสียหาย มีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำ การแก้ไขปัญหาของเกษตร หรือพ่อค้าที่เก็บรักษาข้าวเปลือกไว้ขาย มักใช้สารเคมีซึ่งเป็นสารควบคุมศัตรูพืช มาคลุกหรือเคลือบเมล็ดข้าวป้องกันเชื้อราแต่วิธีการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพเกษตรกรผู้ใช้ และมีสารตกค้างส่งต่อถึงผู้บริโภคข้าวได้

กลุ่มของคณะผู้จัดทำโครงงานเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงคิดที่จะศึกษาหาสารสกัดจากพืชธรรมชาติได้แก่ ใบสัก ซึ่งตามรายงานการวิจัยของต่างประเทศพบว่าสามารถยับยั้งเชื้อรา Arthrinium phaeospermum (Corda) M.B. Ellis ได้ โดยจะทำการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบสักในการยังยั้งเชื่อรา Fusarium sp. นำสารสกัดจากบสักดังกล่าวไปพัฒนาเป็นสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกป้องกันเชื้อรา และศึกษา หาแนวทางในการเก็บรักษาพันธุ์ข้าวเปลือกโดยการผลิตบรรจุภัณฑ์เก็บรักษาเมล็ดข้าวเปลือกเคลือบด้วยน้ำหมักตะโดกนา เพื่อให้ข้าวเปลือกไม่มีเชื้อรา และสามารถเก็บรักษาข้าวเปลือกให้เก็บได้นาน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม