การเพิ่มคุณค่าอาหารสัตว์จากพืชโดยการหมักยีสต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรยุทธ นิยม, จันทิมา อุดมนิทัศน์, ปวีณา ศรีมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑาลักษณ์ ขุนภักดี, นิภาพร กาญจนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเพิ่มคุณค่าอาหารสัตว์จากพืชโดยการหมักยีสต์

วัถุประสงค์1เพื่อพัฒนาคุณภาพของยีสต์2เป็นการทำอาหารสัตว์ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้3เป็นการนำชิ้นส่วนของพืชที่ไม่ได้ใช้แล้วมาใช้อีกได้4เป็นการเพิ่มคุณภาพของอาหารสัตว์ทำให้มีวิตามินและโปรตีนที่สูง

รายละเอียดของโครงงาน เป็นโครงงานที่เกี่ยวกับนำยีสต์มาหมักกับพืชที่มีโปรตีนสูงเช่นใบมันสำปะหลังและปอเทืองเป็นต้นทำให้ยีสต์มีวิตตามินและโปรตีนที่สูงสามรถนำมาทำเป็นอาหารสัตว์ได้เช่นการนำน้ำหมักยีสต์มาทำเป็นอาหารของปลาดุกเนื่องด้วยอาหารปลาค่อนข้างแพงสารอาหารไม่ค่อยครบถ้วนปลาบางตัวเจริญเติบโตช้าตัวเล็กเราจึงเลือกที่จะพัฒนาอาหารให้กับปลาโดยให้อาหารวันละ3มื้อสังเกตและบันทึกผลทุกสัปดาห์เมื่อปลามีอายุประมาณ 1 เดือน วัดผลด้วยการชั่งน้ำหนักของปลา

ข้อเสนอแนะ1สามารถใช้พืชชนิดอื่นที่มีโปรตนสูงอย่างเช่นพืชตระกูลถั่วมาหมักกับยีสต์ได้2สามารถใช้นำ้หมักยีสต์กับอาหารสัตว์ชนิดอื่นได้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1เพิ่มสารอาหารของยีสต์และพืช2ปลาเจริญเติบโตดี