การศึกษาวิธีรักษาประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์โดยการลดอุณหภูมิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริญา วงษ์กอบศิลป์, นันทนัช มะโดด, บุญชิตา บุญโชคช่วย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราโมทย์ น้ำยาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาวิธีรักษาประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์โดยการลดอุณหภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรักษาประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโซล่าเซลล์โดยการลดอุณหภูมิ จึงสร้างอุปกรณ์เพื่อช่วยลดอุณหภูมิของโซล่าร์เซลล์ โดยการใช้ทรัพยากรน้ำ

จากการทดลองพบว่า เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์จะลดลง เมื่อทดลองกับโซล่าเซลล์แบบไม่ลดอุณหภูมิวัดกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยได้ 49.82 วัตต์ ซึ่งเทียบค่าประสิทธิภาพได้ร้อยละ 66.43 วัดอุณหภูมิสูงสุดได้เท่ากับ 37.2 องศาเซลเซียส เมื่อมีการใช้น้ำลดอุณหภูมิพบว่าโซล่าเซลล์มีกำลังไฟฟ้ามากขึ้นจากการที่ความต่างศักย์ที่มีค่าสูงขึ้น โดยวัดกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยได้ 51.07 วัตต์ ซึ่งเทียบค่าประสิทธิภาพได้ร้อยละ 68.09 วัดอุณหภูมิสูงสุดได้เท่ากับ 30.1องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถลดอุณหภูมิแผงลงได้จากแบบที่1 7.1 องศาเซลเซียส เมื่อมีการใช้น้ำลดอุณหภูมิร่วมกับการใช้ที่ปัดน้ำฝนวัดกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยได้ 51.72 ซึ่งเทียบค่าประสิทธิภาพได้ร้อยละ 68.96 วัดอุณหภูมิสูงสุดได้เท่ากับ 29.1 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถลดอุณหภูมิแผงลงได้จากแบบที่1 7.9 องศาเซลเซียส ดังนั้นอุปกรณ์ช่วยลดอุณหภูมิของโซล่าเซลล์นี้สามารถช่วยรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของแผงโซล่าเซลล์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.66 และ 2.53 ตามลำดับ การใช้น้ำช่วยลดอุณหภูมิจึงช่วยรักษาประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์ได้ และการใช้น้ำร่วมกับที่ปัดน้ำฝน ทำให้น้ำกระจายตัวออกได้ดีขึ้น ทำให้ช่วยรักษาประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์ได้มากขึ้น