ลำดับยาคอบสทาลและจำนวนชุดสามพีทาโกรัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรปรียา พราหมพันธ์, จุฬาลักษณ์ ทองรักขาว, จตุวัชร อินทรวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรวิกา ก้องกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับยาคอบสทาลและจำนวนชุดสามพีทาโกรัส (The Jacobsthal sequence and Pythagorean triples) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจำนวนชุดสามพีทาโกรัสจากความสัมพันธ์บางประการของลำดับยาคอบสทาล พร้อมทั้งแสดงการพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสปฐมฐานและเอกลักษณ์ที่น่าสนใจบางประการของลำดับยาคอบสทาล โดยใช้โปรแกรม Microsoft excel ช่วยในการสำรวจทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาตัวก่อกำเนิดสำหรับจำนวนชุดสามพีทาโกรัสจากคว่มสัมพันธ์บางประการของลำดับยาคอบสทาล โดยมีผลที่คาดว่าจะได้รับคือ สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้หาจำนวนชุดสามพีทาโกรัสจากความสัมพันธ์บางประการของลำดับยาคอบสทาลได้ ได้ทฤษฎีบทและการพิสูจน์เกี่ยวกับจำนวนชุดสามพีทาโกรัสปฐมฐานและเอกลักษณ์ที่น่าสนใจบางประการของลำดับยาคอบสทาล และผลที่ได้จากการศึกษาจะให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจ ตลอดจนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาสมบัติอื่น ๆ ของลำดับยาคอบสทาลต่อไป