การสังเคราะห์คาร์บอนดอทจากเปลือกส้มโอเพื่อใช้ในการตรวจจับลายนิ้วมือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐดนัย ศักดาภิพาณิชย์, ชิสา เพชรขจี, ธนนันท์ สังข์ประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงแข ศรีคุณ, ณิชาพัฒน์ ทองใส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ศึกษาการสังเคราะห์ผงฟลูออเรสเซนต์เพื่อการตรวจหาลายนิ้วมือโดยใช้วัตถุดิบคือเปลือกส้มโอซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร การย่อยเปลือกส้มโอด้วยคลื่นไมโครเวฟในระบบปิดที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ความดัน 10 bar เป็นเวลา 10 นาที ทำให้สารอินทรีย์บางส่วนในเปลือกส้มโอถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของคาร์บอนดอท ซึ่งเป็นอนุภาคนาโนที่มีคุณสมบัติการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ สารละลายคาร์บอนดอทที่สังเคราะห์ได้ในงานวิจัยนี้มีค่าการเรืองแสงสูงสุดที่ 485 nm ผงฟลูออเรสเซนต์ที่สังเคราะห์ได้จากการผสมผงซิลิก้าและสารละลายคาร์บอนดอทจากเปลือกส้มโอมีลักษณะเป็นผงสีเหลืองที่มีการเรืองแสงสีฟ้าเมื่อส่องด้วยไฟยูวีความยาวคลื่น 365 nm ผงฟลูออเรสเซนต์ที่สังเคราะห์ได้ในงานวิจัยนี้มีการเรืองแสงเพียงพอสำหรับการตรวจหารอยนิ้วมือบนวัสดุผิวเรียบที่ไม่สะท้อนแสงเช่น แผ่นพลาสติก แต่ยังมีค่าการเรืองแสงไม่สูงพอที่จะใช้กับพื้นผิวที่มีการสะท้อนแสง เช่น โลหะ และแก้ว