การสังเคราะห์ควอนตัมดอทเรืองแสง CdSe ด้วยวิธีอย่างง่ายเพื่อตรวจสอบน้ำที่ปนเปื้อนสารไตรไนโตรโทลูอีน (TNT) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พันธพัฒน์ คงพัฒนะโยธิน, ชิรวัฒน์ บุญยารุณ, ศุภปัญญา เขมวราภรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติภูมิ รอดพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Trinitrotoluene (TNT) เป็นสารกลุ่มสารพิษและสารก่อมะเร็ง หากเราสัมผัสกับน้ำหรือดินที่ปนเปื้อน TNT มากๆ อาจมีผลทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ภูมิคุ้มกันโรคลดลง เป็นโรคโลหิตจาง โรคไต และลดความสามารถในการสืบพันธุ์ของผู้ชายได้ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ได้กำหนดไว้ว่าปริมาณของ TNT ไม่ควรเกิน 40 µg/L ในแหล่งน้ำ และไม่ควรเกิน 0.05 mg/L ในน้ำดื่ม

Quantum Dots (QDs) คือ อนุภาคนาโนคริสตัลซึ่งเป็นสารกึ่งตัวนำที่มีคุณสมบัติในการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ โดยที่ขนาดของอนุภาคนั้นมีผลต่อการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นต่างกัน มากไปกว่านั้น ยังมีความสม่ำเสมอในการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งในโครงงานนี้จะสังเคราะห์ควอนตัมดอทเรืองแสง CdSe ด้วยวิธีการอย่างง่ายที่เพียงผสมสารตั้งต้นเข้าด้วยกันก็สามารถเกิดควอนตัมดอทเรืองแสง CdSe ขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ที่สำคัญคือทางกลุ่มโครงงานตระหนักถึงการสร้างความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากน้ำที่ปนเปื้อนสาร TNT จึงจะนำควอนตัมดอทเรืองแสง CdSe มาใช้ตรวจสอบ TNT เนื่องจากจากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาพบว่า สารประกอบอินทรีย์โดยเฉพาะกลุ่มเอมีนสามารถยับยั้งการเรืองแสงของควอนตัมดอท CdSe ได้ ทางกลุ่มโครงงานจึงคาดว่า TNT จะสามารถยับยั้งการเรืองแสงของควอนตัมดอท CdSe ได้เช่นกัน

โดยทางโครงงานจะสังเคราะห์ควอนตัมดอทเรืองแสง CdSe ด้วยวิธีการอย่างง่าย และ คาดว่าการเปลี่ยนแปลงการเรืองแสงของควอนตัมดอท CdSe กับ TNT จะสามารถสังเกตผลได้รวดเร็วและชัดเจนในการประยุกต์ใช้เพื่อการวิเคราะห์ตรวจสอบต่อไป