ฟิตฟรอมโฮม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภัทร อินแถลง, อมฤตา สุนทรศารทูล, สรวิชญ์ เศรษฐชัยชาญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐาทิพ จันทร์ผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นเว็บแอปที่จะคอยแนะนำการควบคุมน้ำหนัก โดยที่ตัวเว็บแอปจะบอกว่าควรรับประทานอาหารประมาณไหน ออกกำลังกายเท่าไร และจะบอกระยะเวลาที่ใช้ในการทำให้น้ำหนักของผู้ใช้ถึงเป้าหมายที่ต้องการ โดยที่โปรแกรมจะออกแบบวิธีให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล