การสร้างแผ่นฉนวนกันเสียงต้นทุนต่ำจากเส้นใยกัญชงเพื่อดูดซับเสียงที่มีประสิทธิภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศราวุธ บัวหล้า, พงศกร รูสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดลดนัย บรรจง, วาสนา คำเทพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารละลาย NaOH ที่เหมาะสมในการสกัดเซลลูโลส 2) ศึกษาประสิทธิภาพของเส้นใยกัญชงและยางพาราในอัตราส่วนต่างๆ 3) ศึกษาฉนวนกันเสียงที่ดีที่สุด จากเส้นใยกัญชงที่ผสมยางพารา

โดยสกัดเซลลูโลสจากเส้นใยกัญชงด้วยสารละลาย NaOH จากนั้นเลือกเซลลูโลสจากเส้นใยกัญชง ที่ดีที่สุดนำไปผสมกับน้ำยาพาราในอัตราส่วนต่างๆแล้วหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเซลลูโลสกับเส้นใย กัญชง โดยพิจารณาจากสมบัติเชิงกล เช่น ความทนต่อแรง ความยืดหยุ่น เป็นต้น รวมถึงประสิทธิภาพของแผ่นฉนวนกันเสียงที่สร้างขึ้น

จาการศึกษาพบว่าแผ่นฉนวนกันเสียงที่มีส่วนผสมของเส้นใยกัญชงจะมีประสิทธิภาพการกั้นเสียงได้ดี มีสมบัติเชิงกลที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าแผ่นฉนวนกันเสียงในท้องตลาดอีกด้วย