การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์จากต้นไผ่และซังข้าวโพด ในการดูดซับ VOCs ที่มาจากสีทาบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สพลเชษฐ์ สุพันธ์, พิมพ์ชนก โกลเดอร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ว่าน วิริยา, นารถกาญจน์ ลภิรัตนากูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์จากต้นไผ่และซังข้าวโพดในการดูดซับสาร VOCs ที่มาจากสีทาบ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดูดซับสาร VOCs ระหว่าง ถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่กับถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด โดยมีวิธีดำเนินงานโดยนำไม้ไผ่และซังข้าวโพดมาเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยการนำไปเผาที่อุณหภูมิ 450องศาเซลเซียส จากนั้นใช้ ZnCl2 เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดรูพรุน นำถ่านกัมมันต์ที่ได้ไปส่องกล้อง SEM เพื่อดูโครงสร้างและจำนวนรูพรุนของถ่าน จากนั้นนำถ่านกัมมันต์ทั้งสองชนิดไปทดสอบการดูดซับสาร VOCs โดยมีการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ต้นแบบในการดูดซับสาร VOCs โดยใช้หลักการ ของเเบร์นูลี (การไหลของอากาศ) ซึ่งจะใช้มอนิเตอร์ของพัดลมนั้นเป็นตัวกำหนดอัตราการไหลของอากาศ เมื่อสีทาบ้านที่ต้องการทดลอบอยู่ในห้องที่กักเก็บสารระเหยVOCs ใช้พัดลมดูดอากาศ ให้ดูดอากาศผ่านชั้นของถ่านกัมมันต์ในแนวตั้งฉากกับทิศทางของถ่านกัมมันต์เพื่อให้สามารถดูดซับสารได้อย่างเต็มที่ โดยจะตรวจจับอัตราความเร็วที่สามารถจะดูดซับสารVOCsที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยAnnamomitorควบคุมอัตราการไหลของอากาศโดยการหมุนบอลวาล์วที่องศาที่ตั้งฉากกับเครื่องดูดซับสารVOCsเพื่อหาค่าองศาที่ความคุมความเร็วที่มีประสิทธิภาพเป็นตัวกำหนดการดูดซับสารVOCs โดยใช้ถ่านกัมมันต์เป็นตัวกรองอากาศ โดยผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างการดำเนินการทดลอง