เครื่องลวกไข่ออนเซ็นอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัสรา รัตนประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรัตน์ สุวรรณศรี, ฐิติพร จิราธนทัต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง เครื่องลวกไข่ออนเซ็นอัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาการสร้างเครื่องลวกไข่

ออนเซ็นขนาดเล็ก 2)เพื่อสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุณหภูมิของการต้มน้ำ มีวิธีการคือการควบคุมอุณหภูมิของน้ำและเมื่อไข่เป็นไข่ลวกจะมีเสียงแจ้งเตือน จากการทดลองการลวกไข่พบว่าการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 60 – 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที ทำให้ไข่เป็นไข่ลวกออนเซ็น และยังพบว่าควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ 95 - 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที ทำให้ไข่สุกเป็นไข่ต้ม